[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
e-Learning
e-Learning


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
      แบบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  <

ช่องทางร้องเรียน
      ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  < < 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Click ดูประวัติ
นายประยูร จรรยาเพศ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนองค์กรชุมชน
Click ดูประวัติ
พระครูประทีปปรีชาญาณ
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
Click ดูประวัติ
พระครูสังวรณ์ธรรมวงศ์
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
Click ดูประวัติ
นายไพรวัลย์ เกตุนันท์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นายเจนฑ์พงศ์ แสงชัยศิลป์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นายวิรัตน์ ขันธวิชัย
กรรมการ
ผู้แทนครู
Click ดูประวัติ
นายจตุรงค์ ไชยรบ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
ว่าที่ ร.ต.สุวิทย์ เข็มบุญ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นางสาวพิศญา ศรีวงษา
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
Click ดูประวัติ
นางขันตี สีเนตร
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
Click ดูประวัติ
นางสาวแสงเดือน พรหมสุขันธ์
กรรมการ
ผู้แทนครู
Click ดูประวัติ
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Click ดูประวัติ
นางแสงจันทร์ ศรแผลง
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
Click ดูประวัติ
นายเอกชัย วรรณทอง
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Power by : ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong