ชื่อ - นามสกุล :นางยุพิน ขันธวิชัย
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการใน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ