ชื่อ - นามสกุล :นางภรณ์ภัสสรณ์ ฟองอ่อน
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน