ชื่อ - นามสกุล :นางมาริษา เศียรกระโทก
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ