ชื่อ - นามสกุล :นางจิราภรณ์ จำเริญดี
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูสอนรายวิชาชีววิทยา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน