ชื่อ - นามสกุล :นายเกษมสุข อันตระโลก
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน