ชื่อ - นามสกุล :นางวรรณธนา เถายะบุตร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :88 หมู่ 9 บ้านโนนสะอาด ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190.
Telephone :0655099254
Email :