[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางยุพิน ขันธวิชัย
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวจริญญา โพธิ์ศรี
ครู
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Click ดูประวัติ
นายไกรพิชญ์ ภูมิธาร
ครู
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายธรรมนิตย์ พรมสุวรรณ์
ครู
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวปภาวรินทร์ ธรรมสิทธิ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายณัฐพงษ์ สุโนคุณ
ครู
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Click ดูประวัติ
นางสาวธนาภรณ์ กุดวงศ์แก้ว
ครู
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน