[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายจุลทรัพย์ ไพศาล
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวแสงเดือน พรหมสุขันธ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริพร ใจหลัก
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวพิมพ์ชนก อาจหาญ
ครู
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสาวพรพิกุล ใจศิริ
ครูอัตราจ้าง
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน