[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นายจุลทรัพย์ ไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวแสงเดือน พรหมสุขันธ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริพร ใจหลัก
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวพิมพ์ชนก อาจหาญ
ครู
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสาวพรพิกุล ใจศิริ
ครูอัตราจ้าง
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน