[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางมาริษา เศียรกระโทก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหาร
Click ดูประวัติ
นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นายวิเชียน มาตราช
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาววิสณี สีนนตรี
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสาววิไลพร พรมผัน
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางสาวอุบล เหมือนสิงห์
ครู
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสาวกัญญาพัชร ศรีทะเบียน
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวฤทัย กองทอง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางราตรี หอมไสย
ครู
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวจริดาภรณ์ ปาระพิมพ์
ครู
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางสาวรัตติกาล ผ่านสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน