[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
e-Learning
e-Learning

link banner
e-Learning


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
      แบบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  <

ช่องทางร้องเรียน
      ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  < <  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ       โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ประวัติความเป็นมา โรงเรียนส่องดาววิทยาคม


     โรงเรียนส่องดาววิทยาคม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 
เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 
1 มิถุนายน 2518 โดยมีนายบุญเลิศ สาขามุละ เป็นผู้บริหารคนแรก ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปีการศึกษาแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญของ วัดป่าโนนสะอาด ตำบลส่องดาว เป็นที่เรียนในปีการศึกษาถัดมาได้ย้ายมา อยู่ที่ปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ในเนื้อที่ทั้งหมด 127 ไร่ 1 งาน 48.9 ตารางวา กรมสามัญศึกษา(เดิม)ได้จัดสรรอัตรากำลังอาคารเรียน อาคารประกอบให้ทางโรงเรียนดังรายการต่อไปนี้ 
     1. อาคารเรียนแบบ 216 ก (อาคาร 1) จำนวน 1 หลัง ใช้เป็นห้องเรียน ห้องพักครู ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องประชาสัมพันธ์ 
     2. อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง 3 หน่วย สร้างตามแบบ มพช. เป็นโรงฝึกงานอาคารเกษตร อาคารอุตสาหกรรมและอาคารคหกรรม โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับงบประมาณในโครงการโรงเรียนมัธยมพัฒนาชนบท (มพช.2 รุ่นที่ 1) 
     3. อาคารมูลนิธิ ฯ (อาคาร3) ได้รับเงินงบประมาณจากมูลนิธิพระอาจารย์วัน อุตตโม จัดสร้างตามแบบอาคารเรียน 208 เพื่อใช้เป็นที่พักของนักเรียน ซึ่งมีบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนและมีปัญหาในการเดินทางกลับบ้าน งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง จำนวน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
เเทงหวยออนไลน์ได้มีพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2529 โดย พณ ฯ เชาว์ ณ ศิลวันต์ องคมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ปัจจุบันโรงเรียนใช้เป็นอาคารดนตรี ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและโรงอาหาร 

     4. อาคารหอประชุม 1 หลัง 
     5. บ้านพักครู 2 หลัง 
     6. อาคารหอพักผู้เรียน แบบ 35 คน 
     7. อาคารแบบ 324 ล /27 (อาคาร2) ใช้เป็นห้องเรียน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องวิชาการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องกลุ่มจริยธรรม ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ศูนย์การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมและห้องสมุด 
     8. ศาลาธรรม แบบ 8 เหลี่ยม