พิธีประดับเข็มดาราพัฒน์
พิธีประดับเข็มดาราพัฒน์
พิธีประดับเข็มดาราพัฒน์
พิธีประดับเข็มดาราพัฒน์
พิธีประดับเข็มดาราพัฒน์
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561
คณะผู้บริหาร
ผ้าครามวันศุกร์
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงวันศุกร์

ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มแผนดำเนินกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
แผนปฏิบัติการ ปี 2562   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
รายงานโครงการ ปี 2561   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2562   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
แผนกิจกรรม ปีงบประมาณ 2562   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
คลิกเพื่ออ่านข่าวทั้งหมดต่อ >>


ข่าวสารการศึกษา

สมุดเยี่ยม FaceBook

แผนที่โรงเรียน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
IJoE JiBiJiBi Build 2019
ผู้ดูแลระบบโดย นายฉัตรดนัย สุวรรณรงค์