ขบวนแห่เข็มดาราพัฒน์
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู
ผ้าครามวันศุกร์
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงวันศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง
คณะครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม


วารสารโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

สมุดเยี่ยม FaceBook

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมงคล อุปพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอังกูร บุญรักษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายมงคล อุปพงษ์
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายมงคล อุปพงษ์
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี